Enter your keyword

Disclaimer en Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de disclaimers zoals deze van toepassing zijn op deze website en op de door Rainbow Tree Studio verzonden e-mailberichten.

Website disclaimer

De informatie op deze website is door Rainbow Tree Studio met grote zorg samengesteld. Desondanks blijft het uiteraard altijd mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd toch onvolledig en/of onjuist blijkt te zijn.

Hetzelfde geldt voor informatie die door derden wordt aangeboden op deze website en/of de daarop vermelde links.

Gebruik maken van de informatie op deze website (en/of de daarop vermelde links), alles in de ruimste zin van het woord, geschiedt dan ook volledig voor eigen rekening en risico. Rainbow Tree Studio is nimmer aansprakelijk voor (direct en/of indirecte) schade, hoe genaamd en in welke vorm dan ook,  die uit het gebruik van deze website en/of de daarop vermelde links voortvloeit.

Niets uit deze website en/of de daarop vermelde links mag zonder voorafgaande toestemming van Rainbow Tree Studio worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een (geautomatiseerde) gegevensdrager en/of openbaar gemaakt door onder meer druk, fotokopie, downloaden naar andere websites, databases of op enige andere wijze.

Rainbow Tree Studio behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om eenzijdig onderwerpen van deze website en/of de daarop vermelde links te verwijderen of aan te passen.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Algemene Voorwaarden

Op alle activiteiten en lessen van Rainbow Tree Studio zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deelnemers gaan bij deelname akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn tevens op verzoek in te zien in de studio.